Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Statut

STATUT FUNDACJI
na rzecz Energetyki Zrównoważonej


I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Roberta Hoppe i Macieja Stryjeckiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Ewę Czekała, zastępcą notariusza Jacka Nalewajek, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lokal 33, w dniu 21 października 2008 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2


Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3


Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.


§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać skrótu nazwy FNEZ.

 

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o Fundacjach i z niniejszym Statutem.

 

§ 6


Fundacja może w wykonaniu swoich zadań statutowych powoływać Oddziały i Filie.


 

II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7

 1. Celami Fundacji są:
  a) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju.
  b) Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.
  c) Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich krajowych źródeł energii.
  d) Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej.
  e) Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.
  f) Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska przed oddziaływaniem ze strony sektora energetycznego. 
  g) Działanie na rzecz tworzenia generacji rozproszonej źródeł energii.
  h) Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.
  i) Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce.
  j) Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką zrównoważoną.

 

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a) Rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania idei zrównoważonej energetyki.
  b) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  c) Prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów fundacji.
  d) Tworzenie banków wiedzy o wdrażaniu zasad zrównoważonej energetyki na świecie.
  e) Promowanie osób szczególnie zasłużonych dla wdrażania idei zrównoważonej energetyki w Polsce.
  f) Wspieranie procesów kształcenia kadr dla energetyki.
  g) Działalność edukacyjną, rozumianą jako, prowadzenie kursów, przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnych, organizacja konkursów wiedzy o zrównow3ażonej energetyce
  h) Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.
  i) Współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii energetycznych.
  j) Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych
  k) Przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku energetycznego
  l) Wykonywanie i rozpowszechnianie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów statutowych fundacji
  m) Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi fundacji
  n) Branie udziału w procedurach konsultacji społecznych prowadzonych dla inwestycji w energetyce

 

§ 9

 1. Ministrem właściwym dla Fundacji jest minister ds. gospodarki.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżną z jej celami.


III. Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w zakresie:

  a) działalności wydawniczej;
  b) kolportażu i sprzedaży wydawnictw książkowych i prasowych;
  c) działalności poligraficznej;
  d) prowadzenia portali internetowych;
  e) prowadzenia działalności edukacyjnej, organizacji szkoleń, konferencji, zjazdów, sympozjów;
  f) ekspertyz prawnych, opinii prawnych, konsultacji, lobbingu;
  g) prowadzenia działalności doradczej, pośrednictwa, handlu, usług, produkcji w zakresie celów Fundacji.

 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na finansowanie jej działalności statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji oraz rozwój działalności gospodarczej Fundacji.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady).
 4. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
 5. Decyzje o powołaniu zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do podejmowania czynności związanych z kierowaniem zakładu. Zakres czynności określa udzielone pełnomocnictwo.
 6. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
 8. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością

 


IV. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3 000 (trzech tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundusz założycielski wnoszą fundatorzy w wysokości 1 500 zł (tysiąca pięciuset złotych) każdy.
 3. Na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych) wydzieloną z funduszu założycielskiego.

 

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji oraz grantów,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z majątku Fundacji,
  e) działalności gospodarczej,
  f) odpłatnej działalności statutowej

 

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem przeznaczenia, na jakie udzielono dotację i subwencję lub woli spadkobierców i darczyńców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa Zarząd Fundacji. Spadek może być przyjęty tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Darczyńca może wskazać w akcie darowizny na jakie cele Fundacji mają być przeznaczone środki z darowizny oraz na jakie działania mają być przeznaczone. W przypadku niewykorzystania środków z darowizny na wskazany cel, środki te są zwracane darczyńcy (bądź jego następcom prawnym).


V. Organy Fundacji

 

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji,
  b) Rada Donatorów.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Donatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zarządu, związanych z wypełnianiem statutowych obowiązków Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach związanych z realizacją programów działań Fundacji.
 4. Zakres prac do wykonania przez poszczególnych członków Zarządu oraz należne wynagrodzenie za jej wykonanie określa Zarząd w uchwale określającej dany program działania Fundacji.
 5. Członek Zarządu, pełniący funkcję Dyrektora Fundacji może nawiązać stosunek pracy z Fundacją.
   

 

Zarząd Fundacji

 

§ 15

 1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, zarządzającym, reprezentującym i kontrolnym nad pozostałymi Organami Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu Członków Zarządu.
 3. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Pozostałych Członków Zarządu powołują wszyscy Fundatorzy będący Członkami Zarządu, jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
 5. Mandat Członka Zarządu będącego Fundatorem wygasa w przypadku:
  a) Rezygnacji złożonej na piśmie na ręce pozostałych Członków Zarządu,
  b) Śmierci,
  c) Skazania prawomocnym wyrokiem za działania niezgodne z prawem, prowadzone w ramach aktywności związanej z działalnością Fundacji,
  d) W przypadku złamania Statutu Fundacji lub działania na szkodę Fundacji, potwierdzonych stanowiskiem ministra właściwego dla Fundacji.
 6. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust 5 pkt c) i d) o wygaśnięciu mandatu decydują pozostali Fundatorzy, jednomyślnie w głosowaniu tajnym.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatów Członka Zarządu wszystkich Fundatorów, Członków Zarządu powołują wszyscy Fundatorzy,  jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
 8. Mandat Członka Zarządu, niebędącego Fundatorem, wygasa w przypadkach opisanych w § 15 ust. 5, lub po zakończeniu 2-letniej kadencji, lub w wyniku jednomyślnej decyzji wszystkich Fundatorów będących Członkami Zarządu, o odwołaniu z funkcji Członka Zarządu, podjętej w głosowaniu jawnym.
 9. Ta sama osoba może być powołana na Członka Zarządu na więcej niż jedną kadencję.
 10. skreślony
 11. Fundatorzy, w głosowaniu jawnym, w obecności wszystkich Fundatorów, wybierają z grona Członków Zarządu Prezesa Zarządu. Pozostali Członkowie Zarządu, będący Fundatorami, pełnią funkcję Wiceprezesów Zarządu.
 12. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu oraz Rady Donatorów.
 13. Prezes Zarządu może przekazać prowadzenie Zarządu lub Rady Donatorów Wiceprezesowi Zarządu.

 

§ 16

 1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek innego Członka Zarządu, Fundatora, lub Dyrektora Fundacji zgłoszony na piśmie lub pocztą elektroniczną do Biura Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych jednomyślnie w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem głosowania, o którym mowa w § 15 ust. 6.
 4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na tym posiedzeniu, na którym uchwała ma być podjęta.
 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym w ten sposób można podjąć tylko taką uchwałę, o której proponowanej treści został powiadomiony każdy z członków Zarządu.
 6. W trybie przewidzianym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach osobowych
 7. W okresie pomiędzy posiedzeniami, w sprawach nie wymienionych w §17, Zarząd może podejmować decyzje w drodze uzgodnień telefonicznych lub poprzez pocztę elektroniczną.  
 8. W przypadku nieosiągnięcia konsensusu w sprawie wymagającej podjęcia przez Zarząd uchwały, sprawa jest odkładana na kolejne posiedzenie Zarządu.
 9. W przypadku nie uchwalenia budżetu Fundacji, do czasu jego uchwalenia Fundacja działa na podstawie budżetu z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

 

§ 17

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) Zarządzanie pracą Fundacji.
  b) Pełnienie roli pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Fundacji.
  c) Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji.
  d) Uchwalanie programów działań Fundacji.
  e) Uchwalanie budżetu Fundacji.
  f) Ocena pracy Biura Fundacji, przyjmowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansu.
  g) Nadzór nad działalnością Biura Fundacji i Rady Donatorów.
  h) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  i) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją.
  j) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
  k) Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji.
  l) Nadawanie tytułu Honorowego Donatora.

 

§ 18

 1. Zarząd Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniony do:
  a) żądania od pracowników Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 19

 1. Zarząd może przyznać tytuł Honorowego Donatora osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla wdrażania i promocji idei zrównoważonej energetyki w Polsce.
 2. Honorowy Donator może być zapraszany przez Prezesa Zarządu na posiedzenia Zarządu i posiedzenia Rady Donatorów z głosem doradczym.

 

§ 20

 1. Członkowie Zarządu lub podmioty z nimi bezpośrednio powiązane mogą świadczyć usługi na rzecz Fundacji o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  a) Służą one realizacji celów Fundacji,
  b) Jest to zgodne z wolą Donatora, o której mowa w § 13 ust. 4,
  c) Przyjęcie zlecenia na rzecz Fundacji odbędzie się za zgodą pozostałych Członków Zarządu,
  d) Wynagrodzenie za usługę nie będzie wyższe niż 80% kwoty darowizny o której mowa w § 13 ust. 4.

 

Biuro Fundacji

 

§ 21

 1. Biuro Fundacji jest jednostką organizacyjną Fundacji, którą tworzą osoby zatrudnione w Fundacji.
 2. Biuro Fundacji pełni funkcję wykonawczą w stosunku do decyzji Zarządu Fundacji.
 3. Biuro Fundacji prowadzi wszelkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.
 4. Do zadań Biura Fundacji należy w szczególności:
  a) Realizacja programów działań Fundacji,
  b) Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o celach zbieżnych z celami Fundacji,
  c) Przygotowywanie projektu budżetu,
  d) Realizacja budżetu,
  e) Zapewnianie obsługi organów Fundacji,
  f) Prowadzenie działalności informacyjnej o działaniach Fundacji,
 5. Biurem Fundacji może kierować Dyrektor Fundacji powoływany i odwoływany przez  Zarząd Fundacji.

 

§ 21a

 1. Zarząd może tworzyć Biura zamiejscowe Fundacji.
 2. Zarząd w uchwale o utworzeniu Biura zamiejscowego Fundacji określa:
  a) miejsce siedziby Biura zamiejscowego,
  b) sposób finansowania działalności Biura zamiejscowego,
  c) sposób zarządzania Biurem zamiejscowym.
 3. Biurem zamiejscowym Fundacji może kierować Dyrektor Biura zamiejscowego powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.

 

Rada Donatorów

 

§ 22

 1. Rada Donatorów skupia przedstawicieli darczyńców, którzy w danym roku przekazali na rzecz Fundacji darowiznę lub zlecili Fundacji usługi w ramach odpłatnej działalności statutowej.
 2. skreślony
 3. Rada Donatorów jest organem doradczym Zarządu i Dyrektora Fundacji.
 4. Zarząd przyjmując program działań Fundacji, konsultuje go z przedstawicielami Rady Donatorów.
 5. Członkowie Rady Donatorów mają prawo do informacji o bieżących działaniach Fundacji oraz dokumentów i materiałów merytorycznych będących w posiadaniu Biura Fundacji.
 6. Posiedzenia Rady Donatorów zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji.


VI. Sposób Reprezentacji

 

§ 23


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Fundacji jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.


 

VII. Zmiana Statutu

 

§ 24


Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą wszystkich Członków Zarządu. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.


 

VIII.  Połączenie z inną fundacją


§ 25


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd uchwałą wszystkich Członków Zarządu. 


 

IX. Likwidacja Fundacji


§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

§ 27


Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 28


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum