Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Stanowiska


Stanowisko Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) 13.07.2017 r.
Stanowisko Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej do odpowiedzi Ministerstwa Energii na interpelację poselską w sprawie budowy morskich farm wiatrowych z dnia 21.04.2017
Stanowisko Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej w sprawie zasadności rozwoju projektów morskich farm wiatrowych oraz elektrowni jądrowej 10.04.2017 r.
Stanowisko FNEZ do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z dnia 21.09.2016 r.
Stanowisko FNEZ do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiący jego część projekt Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk--Gdynia-Sopot 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Stanowisko FNEZ do projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 29.03.2016 r.
Stanowisko FNEZ do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiarowych
Uwagi FNEZ do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Uwagi FNEZ w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących m.in, obszarów i szczegółowego ujęcia celów nowej dyrektywy dotyczacej rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii na lata 2020 - 2030 (RED II) z dnia 21.01.2016 r.
Uwagi FNEZ do projektu rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej z dnia 03.12.2015 r.
Uwagi FNEZ do Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. z dn. 18.09.2015
Odpowiedź Pani Doroty Pyć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na oświadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny z dnia 7 maja 2015 r.
Oświadczenie złożone przez Senatora Kazimierza Kleinę na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja 2015 r.
Uwagi FNEZ do Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku z dn. 01.09.2014
Stanowisko sektora morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w sprawie kierunku polityki wsparcia farm wiatrowych na morzu
Propozycja zmian w projekcie ustawy OZE z dnia 12.11.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie modelu optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 z dnia 20.11.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie poprawek do dyrektywy OOŚ z dnia 17.10.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie zmiany polityki Rządu wobec morskiej energetyki wiatrowej z dnia 04.10.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie "Schematu zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu rolniczego" z dnia 18.09.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura z dnia 20.06.2013
Uwagi FNEZ do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.03.2013
Stanowisko FNEZ dotyczące uwag do projektu ustawy OZE zgłoszonych przez Ministra Skarbu Państwa w sprawie wysokości wsparcia dla MFW z dnia 02.01.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie poselskiego projektu ustawy OZE z dnia 21.12.2012
Wyniki konsultacji FNEZ w zakresie wysokości wsparcia MFW oraz w zakresie analizy finansowej FNEZ z dnia 13.12.2012
Uwagi do ustawy OZE w zakresie wsparcia dla biogazowni rolniczych z dnia 28.11.2012
Uwagi do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo energetyczne, ustawę - Prawo gazowe oraz ustawę OZE w zakresie wsparcia dla biogazowni rolniczych z dnia 26.11.2012
Stanowisko FNEZ w sprawie dyskusji na temat kosztów energii z morskich farm wiatrowych i energetyki jądrowej z dnia 09.08.2012
Stanowisko FNEZ w sprawie ustawy o OZE z dnia 23.07.2012
Stanowisko FNEZ w sprawie weta polskiego Rządu dla kroków milowych na ścieżce redukcji emisji w UE do roku 2050 z dnia 12.03.2012
Stanowisko FNEZ w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej z dnia 09.02.2012
Uwagi FNEZ do ustawy o odnawialnych źrodłach energii z dnia 20.01.2012
Stanowisko w sprawie rozwoju energetyki jądrowej i morskiej energetyki wiatrowej w Polsce z dnia 13.07.2011
MFW jako koło zamachowe rozwoju polskiego Pomorza z dnia 13.07.2011
Uwagi FNEZ do projektu rozporządzenia MG w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii z dnia 06.08.2010
Stanowisko w sprawie sytuacji na krajowym rynku energetyki odnawialnej z dnia 19.11.2010
Uwagi FNEZ do Krajowego Planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z dnia 08.06.2010
Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10.05.2010
Stanowisko w sprawie uznawania inwestycji OZE do kategorii inwestycji celu publicznego z dnia 14.08.2009
Propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne 2009
Stanowisko w sprawie transportu ponadnormatywnego, jako bariery w rozwoju energetyki 2009
Stanowisko w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje OZE w ramach działania 9.4 PO IiŚ z dnia 02.11.2009
Stanowisko w sprawie konieczności i zasadności wprowadzenia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem pozwolenia na wznoszenie i użytkowanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla projektów polegających na budowie morskich farm wiatrowych 2009
cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum