Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Wersja polska Wersja angielska
Facebook

Stanowiska


Stanowisko FNEZ do projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (15.01.2019 r.)
Stanowisko Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) 13.07.2017 r.
Stanowisko Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej do odpowiedzi Ministerstwa Energii na interpelację poselską w sprawie budowy morskich farm wiatrowych z dnia 21.04.2017
Stanowisko Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej w sprawie zasadności rozwoju projektów morskich farm wiatrowych oraz elektrowni jądrowej 10.04.2017 r.
Stanowisko FNEZ do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z dnia 21.09.2016 r.
Stanowisko FNEZ do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiący jego część projekt Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk--Gdynia-Sopot 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Stanowisko FNEZ do projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 29.03.2016 r.
Stanowisko FNEZ do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiarowych
Uwagi FNEZ do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Uwagi FNEZ w ramach konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących m.in, obszarów i szczegółowego ujęcia celów nowej dyrektywy dotyczacej rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii na lata 2020 - 2030 (RED II) z dnia 21.01.2016 r.
Uwagi FNEZ do projektu rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej z dnia 03.12.2015 r.
Uwagi FNEZ do Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. z dn. 18.09.2015
Odpowiedź Pani Doroty Pyć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na oświadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny z dnia 7 maja 2015 r.
Oświadczenie złożone przez Senatora Kazimierza Kleinę na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja 2015 r.
Uwagi FNEZ do Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku z dn. 01.09.2014
Stanowisko sektora morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w sprawie kierunku polityki wsparcia farm wiatrowych na morzu
Propozycja zmian w projekcie ustawy OZE z dnia 12.11.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie modelu optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 z dnia 20.11.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie poprawek do dyrektywy OOŚ z dnia 17.10.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie zmiany polityki Rządu wobec morskiej energetyki wiatrowej z dnia 04.10.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie "Schematu zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu rolniczego" z dnia 18.09.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura z dnia 20.06.2013
Uwagi FNEZ do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.03.2013
Stanowisko FNEZ dotyczące uwag do projektu ustawy OZE zgłoszonych przez Ministra Skarbu Państwa w sprawie wysokości wsparcia dla MFW z dnia 02.01.2013
Stanowisko FNEZ w sprawie poselskiego projektu ustawy OZE z dnia 21.12.2012
Wyniki konsultacji FNEZ w zakresie wysokości wsparcia MFW oraz w zakresie analizy finansowej FNEZ z dnia 13.12.2012
Uwagi do ustawy OZE w zakresie wsparcia dla biogazowni rolniczych z dnia 28.11.2012
Uwagi do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo energetyczne, ustawę - Prawo gazowe oraz ustawę OZE w zakresie wsparcia dla biogazowni rolniczych z dnia 26.11.2012
Stanowisko FNEZ w sprawie dyskusji na temat kosztów energii z morskich farm wiatrowych i energetyki jądrowej z dnia 09.08.2012
Stanowisko FNEZ w sprawie ustawy o OZE z dnia 23.07.2012
Stanowisko FNEZ w sprawie weta polskiego Rządu dla kroków milowych na ścieżce redukcji emisji w UE do roku 2050 z dnia 12.03.2012
Stanowisko FNEZ w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej z dnia 09.02.2012
Uwagi FNEZ do ustawy o odnawialnych źrodłach energii z dnia 20.01.2012
Stanowisko w sprawie rozwoju energetyki jądrowej i morskiej energetyki wiatrowej w Polsce z dnia 13.07.2011
MFW jako koło zamachowe rozwoju polskiego Pomorza z dnia 13.07.2011
Uwagi FNEZ do projektu rozporządzenia MG w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii z dnia 06.08.2010
Stanowisko w sprawie sytuacji na krajowym rynku energetyki odnawialnej z dnia 19.11.2010
Uwagi FNEZ do Krajowego Planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z dnia 08.06.2010
Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10.05.2010
Stanowisko w sprawie uznawania inwestycji OZE do kategorii inwestycji celu publicznego z dnia 14.08.2009
Stanowisko w sprawie transportu ponadnormatywnego, jako bariery w rozwoju energetyki 2009
Propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne 2009
Stanowisko w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje OZE w ramach działania 9.4 PO IiŚ z dnia 02.11.2009
Stanowisko w sprawie konieczności i zasadności wprowadzenia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem pozwolenia na wznoszenie i użytkowanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla projektów polegających na budowie morskich farm wiatrowych 2009
cofnij
Copyright © 2011 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Archiwum